Firma Tanıtım Sayfası
Önceki Sayfa İçin Tıklayın.Önceki Sayfa
[NTX-27143]

E. X

27143 - E. x

Firma Ürün ve Hizmet Çeşitleri;

Rupi tablet ; Yeşil mikro yosun GYMNEMASYL ( Gymnema Sylvestre)

Firma No : NTX 27143 - RESİM 1
Firma No : NTX 27143 - RESİM 2
Firma No : NTX 27143 - RESİM 3
Firma No : NTX 27143 - RESİM 4

Firma Faaliyet Alanları ;

RUPI TABLETLER Ürün, besin desteği olarak sunulmuştur. Her bir RUPI tablet, ekolojik açIdan temiz, güneş enerjisi ile saf termal su bakImIndan çok zengin ve sIradIşI bir bitki ve yalnIz Rupi bölgesinde yetişen uniselüler yeşil mikro yosundan 400 mg biokütle içermektedir. RUPI; vücudun normal fonksiyonunu destekleyen, fiziksel ve psikolojik zayIflIkta sağlIğIn iyileştirilmesinde, intoksikasyonda ( alkol ve nikton de dahil) , ağIr bağIşIklIk sistemi bozukluğunun önlenmesinde, büyümesi engellenmiş kemik, kas ve saçlarda, deri dejenerasyonunda ve protein, amino asit, mikro elementlerin ve biyo- uyarIcI maddelerin ( vitaminler, enzimler, ko- faktörler) sağlanmasInda endikedir. RUPI nedir? RUPI tabletler yetiştirilen yeşil uniselüler mikro yosunlar tatlI suda yaşayan 2- 3 mikrometre boyunda kullanIlarak üretilmiştir. Bu organizma ilk zamanlardan beri dünya üzerinde bulunmaktadIr. Çekirdeği bulunan bitkilerin ilk formudur ( ökaryot) . iyi büyüme koşullarInda güçlü güneş IşIğI, temiz su ve temiz hava mikro yosunlar hIzlIca çoğalIr. Mikro yosunlarIn başlIca iki özelliği aktif fotosentez ve 24 saat içinde dört defa çoğalabilmesidir. RUPI & #8211; doğal ve dengeli beslenmenin kaynağI Rupi; biyoçevrede bulunan güneş enerjisini, hidrojen dioksiti, organik ve inorganik maddeleri yetiştirilen tohum ve sebzelerden 10 katI gibi çok yüksek kullanma katsayIsIna sahip tek hücreli mikro- organizmadan üretilmiştir. Tüm tek hücreli mikroorganizmalarda olduğu gibi hücreler sadece yapIlarI, organlarI, enzimleri, bio uyarIcIlarI ve oligo elementleri değil aynI zamanda proteinleri, peptidleri, amino asitleri, kofaktörleri, vitaminleri ve bölünmede oluşan & #8220;yan & #8221; hücrelerin oluşmasI için gerekli diğer maddeleri de içermektedir. Bütün bu özellikler Rupi & #8217;yi doğal ve dengeli beslenmenin en değerli kaynağI ve büyümenin ve insan vücuduna özgü normal fonksiyonlarIn uyaranI yapmaktadIr. RUPI & #8211; zengin protein kaynağI Mikro yosunlar protein ve klorofil açIsIndan tahIllar ve sebzelerde bulunandan 10 kat fazla zenginlikte bir kaynaktIr. Bu yosunlar nükleik asitleri ( deoksiribonükleik asit - DNA - ve ribonükleik asit & #8211; RNA) , omega- 3, plus 6 yağ asitleri ve 18 amino asit içermektedir. Benzersiz mineral içeriği Mineral içeriği büyüdüğü veya yetiştirildiği ortama göre çeşitlilik göstermektedir. Bulunan mineraller; boron, vanadyum, germanyum, demir, iyot, kalay, potasyum, kobalt, magnezyum, manganez, bakIr, molibden, sodyum, nikel, selenyum, silikon, titanyum, fosfor, flor, klor, krom, çinko. Mineraller ve oligo elementlerin organik olarak bağlandIğI form çok önemlidir ve absorbsiyonu daha da kolaylaştIrarak gerekli olan miktarI azaltmaktadIr. Yüksek miktarda vitamin içeriği Vitamin içeriği bir çok bitki ve hayvandan daha yüksektir. Bu biouyarIcIlardan çok daha geniş sayIda bulunmaktadIr. En çok vitamin C, kobalamin ( analog) , biotin, folik asit, pantotenik asit, beta- karoten, piridoksin, niyasin, tiamin ve vitamin E bulunmaktadIr. Düşük lipid içeriği Rupi & #8217;nin lipid içeriği düşüktür fakat dağIlImI insanlarda tamamen uyumlu bir ilişki göstermektedir. AşağIda açIklanan asitler tanImlanmIştIr: lanolin, linoleum, oleik, palmitik, palmitoleinik. Rupi' nin içinde uterojenik etkili steroid yapIlI kolesterol veya lipid bulunmamasI dikkat edilmesi gereken bir noktadIr. Rupi & #8216;Klorella Büyüme Faktörü & #8217; ( CGF) içermektedir Rupi & #8216;Klorella Büyüme Faktörü & #8217; ( CFG) adInda benzersiz bir aktive edici madde içermektedir. 1950 yIlInda Tokyo Bilimsel AraştIrmalar Enstitüsü BaşkanI Dr. Fujimaki, Klorella & #8217;nIn çocuklarda ve hayvanlarda büyümeye yardIm ettiğini gösteren çalIşmalar yürütmüştür. Daha önce de belitildiği üzere, bir yeşil mikro yosunun en belirgin özelliklerinden biri her yirmidört saatte bir dört defa kendisini çoğaltabilme yeteneğidir. Bu hIz hücrenin DNA & #8217;sIna göre programlanmIştIr. Bu nedenle mikro yosunlar hayvanlar ve bitkilerdeki büyümeyi uyarIr ve hasarlI dokularIn iyileşmesini hIzlandIrIr. CGF insanlarda bağIşIklIğI arttIrIr ve doğal iyileşme yeteneğini güçlendirir. Mide mukozasI üzerinde koruyucu, yorgunluk üzerinde ve gebelikte olumlu bir etkiye sahiptir. Klorella & #8217;nIn karaciğer yağ dejenerasyonu bulunan sIçanlarIn beslenmesine ilave edildiği deneylerde önemli bir gelişme not edilmiştir. CGF abdominal tümörlere karşI direnci geliştirir ve bağIşIklIk hücrelerinin aktivitesini arttIrIr. RUPI kansere karşI korur Hücre duvarI temel olarak insan tarafIndan hazmedilemeyen selülozdan yapIlmIştIr ve ağIr metallere karşI özel bir ilgiye sahiptir. Bu, yaygIn kanserlerin yanI sIra, kronik dejeneratif hastalIklara sebep olan zararlI metallerle benzersiz bir bağlanma aracI da sağlar. Japonya & #8217;da bulunan Kawazawa TIp Fakültesi & #8217;nde bir çalIşmada farelere kanserli hücre naklinden önce ve sonra Klorella verilmiştir. Klorella alanlar üç kat daha uzun bir süre yaşarken kontrol altIndaki tüm fareler 20. günde ölmüştür. Kurtulan farelere aynI tümör hücrelerinin veya farklI tipte tümör hücrelerinin implantlarI enjekte edilmiştir. Farelerin aynI tipte tümörün tekrar implantasyonuna karşI dayanIklI olduğu ancak farklI tipte tümörlere dayanIklI olmadIğI gösterilmiştir. Bu, invitro çalIşmalarda kanserli hücrelere direkt etkisi olmayan Klorella & #8217;nIn test edilen hayvanlarda hücre bağIşIklIğInI arttIrma etkisinin olduğunu göstermektedir. En belirgin etkisi hücre implantasyonundan önce besin desteği olarak verildiğinde görülmüştür ve bu durum Klorella & #8217;nIn koruyucu doğasI için bir tartIşma konusu olmuştur. Dr. Kanki Komiyama Klorella ekstresinin ( Chalon A olarak adlandIrIlmaktadIr) Sarcoma 180 & #8217;li farelerin hayatInI önemli ölçüde uzattIğInI söylemektedir. Virjinya tIp Fakültesi' nde Dr. Randall E. Merchant ( Fitoterapi AraştIrmalarI 1990, 4, 220 / 231) tarafIndan çeşitli beyin tümörlü hastalar ( kötü huylu gliom gibi) üzerinde Klorella klinik deneyleri yürütülmüştür. iki yIl süren Klorella tedavisinin ardIndan, 20 hastanIn yedisi kurtulmuş ve hastalIk nüks etmemiştir. Çin & #8217;de midelerinde kanser öncesi semptomlar gösteren hastalar Klorella ile başarIlI bir şekilde tedavi edilmiştir. Rupi X- IşInI tedavisinin ve kemoterapinin yan etkilerini azaltmaktadIr ve lökopeni üzerinde olumlu etkisi göstermektedir. RUPI ve karaciğer fonksiyonlarI Fareler üzerinde yapIlan testler sIrasInda Klorella & #8217;nIn karaciğer toksik nervozuna karşI koruduğu ortaya konmuştur. Bu etkiden sorumlu maddeler tiamin asidi, vitamin E ve tanImlanamayan bir maddedir ( Schwartz Faktör 3) . Klorella karaciğer hasarInI indükleyen etiyoninin neden olduğu toksik yaralanmalarI önlemektedir. ayrIca albumin seviyesini de arttIrmaktadIr. 1975 yIlInda Japon araştIrmacIlar, Klorella & #8217;nIn kan ve karaciğer kolesterolünü düşürdüğünü ortaya koymuştur. Klorella barsaklarIn çalIşmasInI uyarIr ve kolesterol ile yağlarIn kandan geri alImInI bloke ederek atIlImIna yardImcI olur. Klorella lifleri yararlI aerobik bakterilerin sindirimine ve büyümesine yardImcI olur. Rupi & #8217;nin düzenli kullanImI kardiyovasküler hastalIklara karşI koruma ve yüksek arteriyel basInç ve kolesterol seviyelerinde azalma sağlar. Rupi & #8217;deki yüksek DNA / RNA içeriği karaciğerde hücre seviyesindeki iyileşme işlemini direkt olarak uyarmaktadIr. Bir çok araştIrma Klorella & #8217;nIn DDT, civa ve kurşun gibi metal ve hidrokarbon toksinlerine uzun süreli maruziyetin neden olduğu zayIflIğI iyileştirmede etkili olduğunu ve bağIşIklIk sistemini güçlendirdiğini göstermiştir. Rupi antioksidan etki gösterir, bağIşIklIk uyarIcI özelliği bulunmaktadIr ve hücre çoğalmasInI ve doku yenilenmesini destekleyerek yaralarIn iyileşmesini hIzlandIrmaktadIr. RUPI bizi nasIl sağlIklI tutmaktadIr? * Protein, amino asit, mikroelement, biouyarIcI maddeler ve vitaminler sağlamaktadIr. * Vücut organizmalarInIn normal fonksiyonlarInI destekler. * Fiziksel ve psikolojik zayIflIklar ile akut ve kronik hastalIklarda sağlIğI geri kazandIrIr. * Karaciğer ve diğer organlarI kadmiyum, kurşun, civa, pestisidler, alkol ve nikotin gibi toksik maddelere karşI korur. * Barsak yolundaki bakteriyel mikroflarInIn büyümesini uyararak hazmI kolaylaştIrIr. * Kan basIncInI ve kolesterol seviyesini düşürerek kalp üzerinde yararlI etki meydana getirir. * Stresin sebep olduğu peptik ülsere karşI koruma sağlar. * Vücudun bağIşIklIk sistemini güçlendirir ve antit- tümör etkiye sahiptir. * X- IşInI işlemlerinde ve kemoterapi esnasIndaki yan etkileri azaltIr. * YaralarIn iyileşmesini hIzlandIrIr, bağIşIklIk sistemindeki bozukluklarI önler, kemiklerin, kaslarIn ve saçlarIn gelişimini düzeltir ve deri turgorunu yavaşlatIr. * Normal vücut ağIrlIğInI korumaya yardImcI olur. * Antioksidan olarak dejeneratif hastalIklara karşI korur ve yaşlanmanIn başlangIcInI geciktirir. RUPI nasIl uygulanmalIdIr ? Rupi tedaviyi destekleyici bir tablettir. Kullanan kişi günde 2 tabletle başlamalI ve dozaj daha sonra kişinin ihtiyaçlarIna göre belirlenmelidir.Bu Firma Tanıtım İlanının Yayınlandığı Kategoriler;

» Yayınlandığı Kategori Sayısı 1 'dir.

Son Eklenen Gold Seri İlanlar

Refernas Başlık İl/Ülke İlan Tarihi
170693
2 adet SOMET ALPHA JAKAR ALTI DOKUMA TEZGAHI SATILACAKTIR<br><br>2 adet SOMET ALPHA en 360 cm. 2004 Model. JAKAR ALTI OLARAK (JAKARSIZ)<br>
<br>Aksesuarlar. 4 adet atkı besleyici., 1, 5 çözgü leventi, 1, 5 kumaş leventi, 10.000 lamel.<br><br><br>Satılık Somet alpha jakarsız dokuma tezgahı, Satılık Somet alpha jakarsız dokuma tezgahları, Satılık Somet alpha jakarsız dokuma tezgahı, Satılık Somet alpha jakarsız dokuma makinası, Satılık Somet alpha jakarsız dokuma makinesi, Satılık Somet alpha jakarsız dokuma makinaları, Satılık Somet alpha jakarsız dokuma makineleri
2 adet SOMET ALPHA JAKAR ALTI DOKUMA TEZGAHI SATILACAKTIR ...
+905321331760 - +90 224 261 50 28
Bursa
Türkiye,
25.10.2016 21:49:49 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
170619
20 SOMET SUPER EXCEL DOKUMA TEZGAHI SATILACAKTIR<br><br>20 Somet Super Excel, 190 cm, 1999 model, Staubli 2668 tip, 20 lever Armürlü Smte super excel dokuma tezgahları satılacaktır<br><br><br>Satılık somet super excel dokuma makinası, Satılık somet super excel dokuma makinesi, Satılık somet super excel dokuma makinaları, Satılık somet super excel dokuma makineleri, Satılık armürlü dokuma tezgahı, satılık armürlü dokuma tezgahları, satılık armürlü dokuma makinası, satılık armürlü dokuma makinesi, satılık armürlü dokuma makinaları, satılık armürlü dokuma makinaları 20 SOMET SUPER EXCEL DOKUMA TEZGAHI SATILACAKTIR ...
+90 532 133 17 60 - +90 224 261 50 28
Bursa
Türkiye,
24.10.2016 21:13:46 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
169579
İNGİLTERE İÇİN EŞARP ÜRETİMİ YAPTIRILACAKTIR 120X120 cm kare desenli kumaş üretimi <br><br>Merhabalar;<br>
İngilterede bulunan müşterimiz için aşağıdaki özelliklerde ürün ürettirilecektir. <BR>Düşük adetli baskılı ürün üretebilecek tedarikçilerin kontağa geçmesini rica ederiz. <br>
<br>
%100 Pamuk, 120x120 cm, El Baskısı, 200 adet <br>
5 Aralık 2016 tarihinde yüklenecek <BR><BR><BR>El baskısı eşarp imalatçıları, El baskısı eşarp imalatçısı, El baskısı eşarp üreticisi, El baskısı eşarp üreticileri İNGİLTERE İÇİN EŞARP ÜRETİMİ YAPTIRILACAKTIR 120X120 cm kare desenli kumaş üretimi ...
05333004159 - 05333004159
İstanbul
Türkiye,
23.10.2016 23:59:24 İngilizce Çevirisi
160385
Boludaki Katlı Mağazalarımız için Toptan KOLTUK KANEPE OTURMA GRUBU, YATAK ODASI VE BEYAZ EŞYA ÇEŞİTLERİ ALINACAKTIR<BR>0 532 564 41 39 - 0 374 311 61 02 Boludaki Katlı Mağazalarımız için Toptan KOLTUK KANEPE OTURMA GRUBU, YATAK ODASI VE BEYAZ EŞYA ÇEŞİTLERİ ALINACAKTIR 0 532 564 41 39 - 0 374 311 ...
0 532 564 41 39 - 0 374 311 61 02
BOLU
Türkiye
23.10.2016 00:48:17
159239
SİLİKON YORNA ÜRETİCİSİ, ELYAF YORGAN ÜRETİCİSİ +90 541 410 00 19 <br><br>Silikon yorgan imalatçısı, Silikon yorgan imalatçıları, Silikon yorgan üreticisi, Silikon yorgan üreticileri, toptan Silikon yorgan satıcısı, Silikon yorgan toptancısı,<br><br>Elyaf yorgan imalatçısı, Elyaf yorgan imalatçıları, Elyaf yorgan üreticisi, Elyaf yorgan üreticileri, Elyaf Silikon yorgan satıcısı, Elyaf yorgan toptancısı, SİLİKON YORGAN ÜRETİCİSİ, ELYAF YORGAN ÜRETİCİSİ +90 541 410 00 19 ...
+90 312 434 24 85 - +90541 410 00 19
Ankara
Türkiye,
23.10.2016 00:45:01 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
146718
Aylık 8 - 10 Ton 150 ve 300 DENYE POLYESTER İPLİK ALIMI YAPMAKTAYIZ<BR>0 532 597 61 87<br><br>aylık 8- 10 ton arası 150 ve 300 denye olarak iplik alımı yapmaktayız fiyat bekliyoruz<br><br>dar dokuma için Polyester iplik satın almacısı, dar dokuma için polyester iplik satın almacıları, stok Polyester ipliği satın almacısı, spot polyester ipliği satın almacıları, spot polyeter iplikleri satın almacısı Aylık 8 - 10 Ton 150 ve 300 DENYE POLYESTER İPLİK ALIMI YAPMAKTAYIZ 0 532 597 61 87 ...
+905325976187 - +902124309115
İstanbul
Türkiye,
23.10.2016 00:25:06 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
170617
12 ADET PICANOL GAMMAX 8R DOKUMA TEZGAHLARI SATILACAKTIR<br><br>12 Adet PICANOL GAMMAX 8R, en: 220 cm, 2003 Model<br>
 ŞTAUBLI 2670 tip armürlü, 20 ayak. <br>
<br>
Her makineye <br>
10 adet çerçeve <br>
6 adet Atkı besleyici<br>
1, 5 çözgü leventi <br>
1, 5 kumaş leventi<br>
5.000 lamel<br>
5.000 Niğre. <br><br><br>Satılık Picanol gammax 8R Dokuma tezgahı, Satılık Picanol gammax 8R Dokuma tezgahları, Satılık Picanol gammax 8R Dokuma makinası, Satılık Picanol gammax 8R Dokuma makinesi, Satılık Picanol gammax 8R Dokuma makinaları, Satılık Picanol gammax 8R Dokuma makineleri, Satılık Picanol gammax Dokuma tezgahı, Satılık Picanol gammax Dokuma tezgahları, Satılık Picanol gammax Dokuma makinası, Satılık Picanol gammax Dokuma makinesi, Satılık Picanol gammax Dokuma makinaları, Satılık Picanol gammax Dokuma makineleri,
12 ADET PICANOL GAMMAX 8R DOKUMA TEZGAHLARI SATILACAKTIR ...
+90 532 133 17 60 - +90 224 261 50 28
Bursa
Türkiye,
21.10.2016 01:21:40 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
170615
Nevresim takımı, Yastık Yorgan vb EV TEKSTİLLERİ FASON İMALATÇISIYIZ ...
05325781286 - +90 212 632 77 93
İstanbul
Türkiye,
21.10.2016 01:21:24
170608
PERSONEL GİYSİLERİ ÜRETİCİSİYİZ<br><br>Otel personel giyimi imalatçısı, Resturant personel giyimi imalatçısı, cafe personel giyimi
ve uniforma tasarım desteği ile birlikte erkek ve kadın olmak üzere tüm ürün kategorilerinde hizmet vermekteyiz.<BR><BR><BR>Otel personel giysileri imalatçısı, otel personel elbiseleri imalatçısı, restaurant personel giysileri imalatçısı, Casino personel giysileri imalatçısı, kafeterya personel giysileri imalatçısı, Hastahane hostes giysileri imalatçısı, banko personel giysileri imalatçısı, resepsiyon personel giysileri imalatçısı, ofis personel giysileri imalatçısı, stant personel giysileri imalatçısı, Otel personel giyimi imalatçısı, Resturant personel giyimi imalatçısı, cafe personel giyimi PERSONEL GİYSİLERİ ÜRETİCİSİYİZ ...
05326680964 - 05365573743
İstanbul
Türkiye,
20.10.2016 21:45:27 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
170621
İHRACAT FAZLASI MARKALI 1. KALİTE BAYAN GİYİM SATILACAKTIR<br><br>Elimizde bulunan ihracat fazlası 1. kalite bayan giyim ürünlerini toptan satacağız. Ürünler sayılarıyla birlikte resimlerden görülebilir.<br>
<br>
İlgilenenler iletişim bilgilerimizden irtibata geçebilirler.<br><br><br>İhracat fazlası kadın giyim, ihracat fazlası kadın giysileri, İhraç fazlası kadın giyim, ihraç fazlası kadın giysileri, ihraç fazlası kadın pantolonları, ihraç fazlası kadın etekleri, ihraç fazlası kadın ceketleri, ihraç fazlası kadın bluzları İHRACAT FAZLASI MARKALI 1. KALİTE BAYAN GİYİM SATILACAKTIR ...
0532 631 26 93 - 0532 631 26 93
İstanbul
Türkiye,
20.10.2016 19:23:33 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
cevreKösem PliseYENI MESAJINIZ VAR