Alis : 4.5781
Satis: 4.5863
Alis : 5.4043
Satis: 5.4141
Firma Tanıtım Sayfası
Önceki Sayfa İçin Tıklayın.Önceki Sayfa
[NTX-27143]

E. X

27143 - E. x

Firma Ürün ve Hizmet Çeşitleri;

Rupi tablet ; Yeşil mikro yosun GYMNEMASYL ( Gymnema Sylvestre)

Firma No : NTX 27143 - RESİM 1
Firma No : NTX 27143 - RESİM 2
Firma No : NTX 27143 - RESİM 3
Firma No : NTX 27143 - RESİM 4

Firma Faaliyet Alanları ;

RUPI TABLETLER Ürün, besin desteği olarak sunulmuştur. Her bir RUPI tablet, ekolojik açIdan temiz, güneş enerjisi ile saf termal su bakImIndan çok zengin ve sIradIşI bir bitki ve yalnIz Rupi bölgesinde yetişen uniselüler yeşil mikro yosundan 400 mg biokütle içermektedir. RUPI; vücudun normal fonksiyonunu destekleyen, fiziksel ve psikolojik zayIflIkta sağlIğIn iyileştirilmesinde, intoksikasyonda ( alkol ve nikton de dahil) , ağIr bağIşIklIk sistemi bozukluğunun önlenmesinde, büyümesi engellenmiş kemik, kas ve saçlarda, deri dejenerasyonunda ve protein, amino asit, mikro elementlerin ve biyo- uyarIcI maddelerin ( vitaminler, enzimler, ko- faktörler) sağlanmasInda endikedir. RUPI nedir? RUPI tabletler yetiştirilen yeşil uniselüler mikro yosunlar tatlI suda yaşayan 2- 3 mikrometre boyunda kullanIlarak üretilmiştir. Bu organizma ilk zamanlardan beri dünya üzerinde bulunmaktadIr. Çekirdeği bulunan bitkilerin ilk formudur ( ökaryot) . iyi büyüme koşullarInda güçlü güneş IşIğI, temiz su ve temiz hava mikro yosunlar hIzlIca çoğalIr. Mikro yosunlarIn başlIca iki özelliği aktif fotosentez ve 24 saat içinde dört defa çoğalabilmesidir. RUPI & #8211; doğal ve dengeli beslenmenin kaynağI Rupi; biyoçevrede bulunan güneş enerjisini, hidrojen dioksiti, organik ve inorganik maddeleri yetiştirilen tohum ve sebzelerden 10 katI gibi çok yüksek kullanma katsayIsIna sahip tek hücreli mikro- organizmadan üretilmiştir. Tüm tek hücreli mikroorganizmalarda olduğu gibi hücreler sadece yapIlarI, organlarI, enzimleri, bio uyarIcIlarI ve oligo elementleri değil aynI zamanda proteinleri, peptidleri, amino asitleri, kofaktörleri, vitaminleri ve bölünmede oluşan & #8220;yan & #8221; hücrelerin oluşmasI için gerekli diğer maddeleri de içermektedir. Bütün bu özellikler Rupi & #8217;yi doğal ve dengeli beslenmenin en değerli kaynağI ve büyümenin ve insan vücuduna özgü normal fonksiyonlarIn uyaranI yapmaktadIr. RUPI & #8211; zengin protein kaynağI Mikro yosunlar protein ve klorofil açIsIndan tahIllar ve sebzelerde bulunandan 10 kat fazla zenginlikte bir kaynaktIr. Bu yosunlar nükleik asitleri ( deoksiribonükleik asit - DNA - ve ribonükleik asit & #8211; RNA) , omega- 3, plus 6 yağ asitleri ve 18 amino asit içermektedir. Benzersiz mineral içeriği Mineral içeriği büyüdüğü veya yetiştirildiği ortama göre çeşitlilik göstermektedir. Bulunan mineraller; boron, vanadyum, germanyum, demir, iyot, kalay, potasyum, kobalt, magnezyum, manganez, bakIr, molibden, sodyum, nikel, selenyum, silikon, titanyum, fosfor, flor, klor, krom, çinko. Mineraller ve oligo elementlerin organik olarak bağlandIğI form çok önemlidir ve absorbsiyonu daha da kolaylaştIrarak gerekli olan miktarI azaltmaktadIr. Yüksek miktarda vitamin içeriği Vitamin içeriği bir çok bitki ve hayvandan daha yüksektir. Bu biouyarIcIlardan çok daha geniş sayIda bulunmaktadIr. En çok vitamin C, kobalamin ( analog) , biotin, folik asit, pantotenik asit, beta- karoten, piridoksin, niyasin, tiamin ve vitamin E bulunmaktadIr. Düşük lipid içeriği Rupi & #8217;nin lipid içeriği düşüktür fakat dağIlImI insanlarda tamamen uyumlu bir ilişki göstermektedir. AşağIda açIklanan asitler tanImlanmIştIr: lanolin, linoleum, oleik, palmitik, palmitoleinik. Rupi' nin içinde uterojenik etkili steroid yapIlI kolesterol veya lipid bulunmamasI dikkat edilmesi gereken bir noktadIr. Rupi & #8216;Klorella Büyüme Faktörü & #8217; ( CGF) içermektedir Rupi & #8216;Klorella Büyüme Faktörü & #8217; ( CFG) adInda benzersiz bir aktive edici madde içermektedir. 1950 yIlInda Tokyo Bilimsel AraştIrmalar Enstitüsü BaşkanI Dr. Fujimaki, Klorella & #8217;nIn çocuklarda ve hayvanlarda büyümeye yardIm ettiğini gösteren çalIşmalar yürütmüştür. Daha önce de belitildiği üzere, bir yeşil mikro yosunun en belirgin özelliklerinden biri her yirmidört saatte bir dört defa kendisini çoğaltabilme yeteneğidir. Bu hIz hücrenin DNA & #8217;sIna göre programlanmIştIr. Bu nedenle mikro yosunlar hayvanlar ve bitkilerdeki büyümeyi uyarIr ve hasarlI dokularIn iyileşmesini hIzlandIrIr. CGF insanlarda bağIşIklIğI arttIrIr ve doğal iyileşme yeteneğini güçlendirir. Mide mukozasI üzerinde koruyucu, yorgunluk üzerinde ve gebelikte olumlu bir etkiye sahiptir. Klorella & #8217;nIn karaciğer yağ dejenerasyonu bulunan sIçanlarIn beslenmesine ilave edildiği deneylerde önemli bir gelişme not edilmiştir. CGF abdominal tümörlere karşI direnci geliştirir ve bağIşIklIk hücrelerinin aktivitesini arttIrIr. RUPI kansere karşI korur Hücre duvarI temel olarak insan tarafIndan hazmedilemeyen selülozdan yapIlmIştIr ve ağIr metallere karşI özel bir ilgiye sahiptir. Bu, yaygIn kanserlerin yanI sIra, kronik dejeneratif hastalIklara sebep olan zararlI metallerle benzersiz bir bağlanma aracI da sağlar. Japonya & #8217;da bulunan Kawazawa TIp Fakültesi & #8217;nde bir çalIşmada farelere kanserli hücre naklinden önce ve sonra Klorella verilmiştir. Klorella alanlar üç kat daha uzun bir süre yaşarken kontrol altIndaki tüm fareler 20. günde ölmüştür. Kurtulan farelere aynI tümör hücrelerinin veya farklI tipte tümör hücrelerinin implantlarI enjekte edilmiştir. Farelerin aynI tipte tümörün tekrar implantasyonuna karşI dayanIklI olduğu ancak farklI tipte tümörlere dayanIklI olmadIğI gösterilmiştir. Bu, invitro çalIşmalarda kanserli hücrelere direkt etkisi olmayan Klorella & #8217;nIn test edilen hayvanlarda hücre bağIşIklIğInI arttIrma etkisinin olduğunu göstermektedir. En belirgin etkisi hücre implantasyonundan önce besin desteği olarak verildiğinde görülmüştür ve bu durum Klorella & #8217;nIn koruyucu doğasI için bir tartIşma konusu olmuştur. Dr. Kanki Komiyama Klorella ekstresinin ( Chalon A olarak adlandIrIlmaktadIr) Sarcoma 180 & #8217;li farelerin hayatInI önemli ölçüde uzattIğInI söylemektedir. Virjinya tIp Fakültesi' nde Dr. Randall E. Merchant ( Fitoterapi AraştIrmalarI 1990, 4, 220 / 231) tarafIndan çeşitli beyin tümörlü hastalar ( kötü huylu gliom gibi) üzerinde Klorella klinik deneyleri yürütülmüştür. iki yIl süren Klorella tedavisinin ardIndan, 20 hastanIn yedisi kurtulmuş ve hastalIk nüks etmemiştir. Çin & #8217;de midelerinde kanser öncesi semptomlar gösteren hastalar Klorella ile başarIlI bir şekilde tedavi edilmiştir. Rupi X- IşInI tedavisinin ve kemoterapinin yan etkilerini azaltmaktadIr ve lökopeni üzerinde olumlu etkisi göstermektedir. RUPI ve karaciğer fonksiyonlarI Fareler üzerinde yapIlan testler sIrasInda Klorella & #8217;nIn karaciğer toksik nervozuna karşI koruduğu ortaya konmuştur. Bu etkiden sorumlu maddeler tiamin asidi, vitamin E ve tanImlanamayan bir maddedir ( Schwartz Faktör 3) . Klorella karaciğer hasarInI indükleyen etiyoninin neden olduğu toksik yaralanmalarI önlemektedir. ayrIca albumin seviyesini de arttIrmaktadIr. 1975 yIlInda Japon araştIrmacIlar, Klorella & #8217;nIn kan ve karaciğer kolesterolünü düşürdüğünü ortaya koymuştur. Klorella barsaklarIn çalIşmasInI uyarIr ve kolesterol ile yağlarIn kandan geri alImInI bloke ederek atIlImIna yardImcI olur. Klorella lifleri yararlI aerobik bakterilerin sindirimine ve büyümesine yardImcI olur. Rupi & #8217;nin düzenli kullanImI kardiyovasküler hastalIklara karşI koruma ve yüksek arteriyel basInç ve kolesterol seviyelerinde azalma sağlar. Rupi & #8217;deki yüksek DNA / RNA içeriği karaciğerde hücre seviyesindeki iyileşme işlemini direkt olarak uyarmaktadIr. Bir çok araştIrma Klorella & #8217;nIn DDT, civa ve kurşun gibi metal ve hidrokarbon toksinlerine uzun süreli maruziyetin neden olduğu zayIflIğI iyileştirmede etkili olduğunu ve bağIşIklIk sistemini güçlendirdiğini göstermiştir. Rupi antioksidan etki gösterir, bağIşIklIk uyarIcI özelliği bulunmaktadIr ve hücre çoğalmasInI ve doku yenilenmesini destekleyerek yaralarIn iyileşmesini hIzlandIrmaktadIr. RUPI bizi nasIl sağlIklI tutmaktadIr? * Protein, amino asit, mikroelement, biouyarIcI maddeler ve vitaminler sağlamaktadIr. * Vücut organizmalarInIn normal fonksiyonlarInI destekler. * Fiziksel ve psikolojik zayIflIklar ile akut ve kronik hastalIklarda sağlIğI geri kazandIrIr. * Karaciğer ve diğer organlarI kadmiyum, kurşun, civa, pestisidler, alkol ve nikotin gibi toksik maddelere karşI korur. * Barsak yolundaki bakteriyel mikroflarInIn büyümesini uyararak hazmI kolaylaştIrIr. * Kan basIncInI ve kolesterol seviyesini düşürerek kalp üzerinde yararlI etki meydana getirir. * Stresin sebep olduğu peptik ülsere karşI koruma sağlar. * Vücudun bağIşIklIk sistemini güçlendirir ve antit- tümör etkiye sahiptir. * X- IşInI işlemlerinde ve kemoterapi esnasIndaki yan etkileri azaltIr. * YaralarIn iyileşmesini hIzlandIrIr, bağIşIklIk sistemindeki bozukluklarI önler, kemiklerin, kaslarIn ve saçlarIn gelişimini düzeltir ve deri turgorunu yavaşlatIr. * Normal vücut ağIrlIğInI korumaya yardImcI olur. * Antioksidan olarak dejeneratif hastalIklara karşI korur ve yaşlanmanIn başlangIcInI geciktirir. RUPI nasIl uygulanmalIdIr ? Rupi tedaviyi destekleyici bir tablettir. Kullanan kişi günde 2 tabletle başlamalI ve dozaj daha sonra kişinin ihtiyaçlarIna göre belirlenmelidir.

cevreKösem Plise

Bu Firma Tanıtım İlanının Yayınlandığı Kategoriler;

» Yayınlandığı Kategori Sayısı 1 'dir.

Son Eklenen Gold Seri İlanlar

Refernas Başlık İl/Ülke İlan Tarihi
200107
15.000 Adet BAYAN TRİKO SATILACAK <br><br>Firuze İp Bayan triko kazak satılacak<br><br>15000 ADET TRİKO STOKTAN SATILACAKTIR.<br><br><br>Stok bayan triko kazak, Satılık bayan triko kazak, Depo malı triko kazak, Ucuz triko kazak, Depo malı bayan triko kazak, Ucuz Bayan triko kazak, Depo malı triko bayan kazak, Ucuz triko bayan kazak, Depo malı bayan kazak, Ucuz bayan kazak, 15.000 Adet BAYAN TRİKO SATILACAK ...
543 580 10 08 - +90 212 540 10 50
İstanbul
Türkiye,
23.5.2018 00:58:54 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
199947
1000 Adet BAYAN YAZLIK KAPRİ PANTOLONLARI SATILACAKTIR<br><br>Stoktan 1000 adet Bayan Kapri pantolon satılacaktır<br><br><br>Ucuz bayan kapri pantolonu. Stok bayan kapri pantolon, Spot bayan kapri pantolonları 800 Adet BAYAN YAZLIK KAPRİ PANTOLONLARI SATILACAKTIR ...
05323557034 - +90 212 643 98 71
İstanbul
Türkiye,
22.5.2018 00:15:00
200242
İHRAÇ FAZLASI NEVRESİM, YASTIK, KUMAŞ SATILACAKTIR<br><br>ÜRÜNLERİMİZ 100 PAMUKTUR<br><BR>İhracat fazlası nevresim takımı, İhracat fazlası yastık, İhraç fazlası ev tekstili kumaşları satılacaktır<BR><BR><BR>İhraç fazlası nevresim takımları, İhraç fazlası yastık, İhraç fazlası yastık kılıfı, İhraç fazlası çarşaf takımı, İhracat fazlası nevresimlik kumaş, İhracat falası ev tekstil kumaşları
İHRAÇ FAZLASI NEVRESİM, YASTIK, KUMAŞ SATILACAKTIR ...
- +90276 231 12 90
Uşak
Türkiye,
21.5.2018 13:26:02 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
200128
ihracat fazlası pamuklu gömlek kumaşı ve kot kumaşı tedarikçisiyim<br><br>İhraç fazlası pamuklu gömleklik kumaş tedarikçisi<br>İhraç fazlası Kot kumaşları tedarikçiliği yapıyorum<br><br<<br>İhraç fazlası kumaş İhraç fazlası gömleklik kumaş satıcısı, İhracat fazlası gömleklik kumaş tedarikçisi, İhraç fazlası kot kumaşı satıcısı, İhracat fazlası kot kumaşları satıcısı, Parti malı denim kumaş tedarikçisi ihracat fazlası pamuklu gömlek kumaşı ve kot kumaşı tedarikçisiyim ...
05514058077 - 90 258 269 28 29
Denizli
Türkiye,
21.5.2018 13:23:45 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
200129
%100 pamuklu peştemal tedarikçisiyim<br><br>Peştemal üretimi, Peştemal toptan satışı ve Peştemal tedarikçiliği yapmaktayız<br><br><br> otel Peştemal imalatçısı, otel Peştemal üreticisi, otel Peştemal imalatçıları, otel Peştemal üreticileri, otantik Peştemal imalatçısı, otantik Peştemal üreticisi, otantik Peştemal imalatçıları, otantik Peştemal üreticileri, hamam Peştemal imalatçısı, hamam Peştemal üreticisi, Hamam Peştemal imalatçıları, Hamam Peştemal üreticileri, Organik peştemal üreticileri %100 pamuklu peştemal tedarikçisiyim ...
05514058077 - 90 0258 269 28 29
Denizli
Türkiye,
21.5.2018 13:17:29 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
175214
KEFEN BEZİ ÜRETİCİSİ, PATİSKA ÜRETİCİSİ TOZ BEZLERİ üreticisi, KAPUT BEZİ, ALEZ BEZLERİ, FLANEL TEMİZLİK BEZLERİ İMALATÇSI, VE SATICISIYIZ<br><br>toz bezi satıcısı, kaput bezleri satıcısı, Kaput bezleri satıcısı, Alez bezi satıcısı, alez bezleri satısı, alez kumaşı satıcısı, alez kumaşları satıcısı, flanel temizlik bezi satıcısı, flanel temizlik bezleri satıcısı, Potlu çarşaf satıcısı, <BR><BR><BR>Potlu çarşaf satıcıları, Amerikan bezi satıcısı, Amerikan bezleri satıcısı, Amerikan bezi üreticisi, Amerikan bezi imalatçısı, Amerikan bezi toptancısı, fılanel kumaş satıcısı, flanel kumaş satıcıları, kefen bezleri satanlar, kefen bezleri toptancısı, Cenaze kurulama bezleri, potlu çarşaf satıcıları, alez bezleri satıcısı, alez kumaşı satıcıları, Kefen bezcileri, kefen kumaşçıları satıcısı, kefen kumaşı toptancıları, kefen kumaşları toptancısı, Kefen bezi üreticisi, kefen bezleri imalatçısı, Kefen bezi toptancısı, Potlu çarşaf üreticisi, Potlu çarşaf üreticileri, Potlu çarşaf imalatçıları KEFEN BEZİ ÜRETİCİSİ, PATİSKA ÜRETİCİSİ TOZ BEZLERİ üreticisi, KAPUT BEZİ, ALEZ BEZLERİ, FLANEL TEMİZLİK BEZLERİ İMALATÇSI, VE SATICISIYIZ ...
0 532 743 60 21 - 0 258 241 13 12
Denizli
Türkiye,
21.5.2018 12:45:22 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
200005
3 No--7 No - 14 No TRİKO DOKUMA FASON İŞİ VERİLİR<br><br>3 numara Triko fason dokumacısı<br>
7 numara Triko fason dokumacısı<br>
14 numara Triko fason dokumacıları arıyoruz<br>
Stoll hp makinelere fason Triko dokuma işleri verilir...<br><br><br>Fason triko dokuma işi verenler, Fason triko dokumacısı arayanlar, Triko dokuma fasoncusu arayanlar, Triko dokuma fason işi verenler, Triko fason dokumacısı arayanlar, Fason triko örgü işi verenler, Fason triko örgücüsü arayanlar, Triko örgü fasoncusu arayanlar, Triko örgü fason işi verenler, Triko fason örmecisi arayanlar, 3 No--7 No - 14 No TRİKO DOKUMA FASON İŞİ VERİLİR ...
05355635059 - 2125019073
İstanbul
Türkiye,
21.5.2018 12:42:34
199984
4 adet SATILIK STOLL HP 530 7 /4 MULTİ GAUGE TRİKO MAKİNELERİ SATILACAKTIR<br><br>ATÖLYEDEN SATILIK 2011 MODEL 7/4 STOLL HP 530 MG MAKİNELERi<br>
CMS STOLL MAKİNELER GAYET İYİ KONDÜSYONDADIR EKSİKSİZ FULL MALZEMELİ GROSS İĞNELİDİR<BR> BÜTÜN PARÇALARI ORJİNALDİR ÇALIŞIR DURUMDADIR DİLEDİĞİNİZ<BR> TAKTİRDE GELİP GÖRÜP TEST EDEBİLİRSİNİZ<br>
MAKİNELER NAKİT SATILIKTIR ÇEK SENET VADE TAKAS TEKLİF ETMEYİNİZ<br><br> Satılık Stoll triko dokuma makinası, Satılık Stoll triko dokuma makinesi, Satılık Stoll triko dokuma makinaları, Satılık Stoll triko dokuma makineleri, Satılık Stoll 530 HP triko dokuma makinası, Satılık Stoll 530 HP Triko dokuma makinesi, Satılık Stoll 530 HP triko dokuma makinaları, Satılık Stoll 530 HP triko dokuma makineleri,
4 adet SATILIK STOLL HP 530 7 4 MULTİ GAUGE TRİKO MAKİNELERİ SATILACAKTIR ...
0535 563 50 59 - 2125019073
İstanbul
Türkiye,
21.5.2018 12:41:43 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
195543
İmalat fazlası, ihraç fazlası MARKA BAYAN GİYİM ALINACAK<br><br>Ankaradaki perakende satış mağazam için<br><br> İhraç fazlası marka bayan giysileri alımı yapıyoruz<br><br><br>İhraç fazlası spor giyim alıcısı, ihraç fazlası yazlık giyim alıcısı, İhraç fazlası yazlık giyim alıcısı, İhracat fazlası yazlık giyim alınacaktır, Yazlık marka stok giyim alıcısı, Marka yazlık bayan giyim alıcısı, Spot yazlık marka giyim, Spot marka yazlık giyim alınacak, Spot yazlık marka bayan giyim, Spot marka bayan yazlık giyim alınacak İmalat fazlası, ihraç fazlası MARKA BAYAN GİYİM ALINACAK ...
5375817270 - 5375817270
Ankara
Türkiye,
21.5.2018 12:41:16
200026
2005 Model SATILIK TAJİMA NAKIŞ MAKİNESİ <br><br>Tajima Nakış Makinası<br>
Tek Pul, 15 Kafa, 9 İğne, 1200 Devir..<br>
Bakımları Yeni Yapıldı.<br>
Makina Gaziantepte.<BR><BR><BR>Satılık tajima nakış makinası, Satılık tajima nakış makinesi, Satılık tajima 
nakış makinaları, Satılık tajima nakış makineleri, Satılık 15 kafa tajima nakış makinası, Satılık 15 kafa tajima 
nakış makinesi, Satılık 15 kafa tajima nakış makinaları, Satılık 15 kafa tajima nakış makineleri, Satılık 9 iğne 
tajima nakış makinası, Satılık 9 iğne tajima nakış makinesi, Satılık 9 iğne tajima nakış makinaları, Satılık 9 iğne 
tajima nakış makineleri, 2005 Model SATILIK TAJİMA NAKIŞ MAKİNESİ ...
+90 545 201 33 11 - +90 545 201 33 11
Gaziantep
Türkiye,
21.5.2018 12:38:57 İngilizce Çevirisi


YENI MESAJINIZ VAR