Alis : 3.8591
Satis: 3.8660
Alis : 4.5511
Satis: 4.5593
Firma Tanıtım Sayfası
Önceki Sayfa İçin Tıklayın.Önceki Sayfa
[NTX-27143]

E. X

27143 - E. x

Firma Ürün ve Hizmet Çeşitleri;

Rupi tablet ; Yeşil mikro yosun GYMNEMASYL ( Gymnema Sylvestre)

Firma No : NTX 27143 - RESİM 1
Firma No : NTX 27143 - RESİM 2
Firma No : NTX 27143 - RESİM 3
Firma No : NTX 27143 - RESİM 4

Firma Faaliyet Alanları ;

RUPI TABLETLER Ürün, besin desteği olarak sunulmuştur. Her bir RUPI tablet, ekolojik açIdan temiz, güneş enerjisi ile saf termal su bakImIndan çok zengin ve sIradIşI bir bitki ve yalnIz Rupi bölgesinde yetişen uniselüler yeşil mikro yosundan 400 mg biokütle içermektedir. RUPI; vücudun normal fonksiyonunu destekleyen, fiziksel ve psikolojik zayIflIkta sağlIğIn iyileştirilmesinde, intoksikasyonda ( alkol ve nikton de dahil) , ağIr bağIşIklIk sistemi bozukluğunun önlenmesinde, büyümesi engellenmiş kemik, kas ve saçlarda, deri dejenerasyonunda ve protein, amino asit, mikro elementlerin ve biyo- uyarIcI maddelerin ( vitaminler, enzimler, ko- faktörler) sağlanmasInda endikedir. RUPI nedir? RUPI tabletler yetiştirilen yeşil uniselüler mikro yosunlar tatlI suda yaşayan 2- 3 mikrometre boyunda kullanIlarak üretilmiştir. Bu organizma ilk zamanlardan beri dünya üzerinde bulunmaktadIr. Çekirdeği bulunan bitkilerin ilk formudur ( ökaryot) . iyi büyüme koşullarInda güçlü güneş IşIğI, temiz su ve temiz hava mikro yosunlar hIzlIca çoğalIr. Mikro yosunlarIn başlIca iki özelliği aktif fotosentez ve 24 saat içinde dört defa çoğalabilmesidir. RUPI & #8211; doğal ve dengeli beslenmenin kaynağI Rupi; biyoçevrede bulunan güneş enerjisini, hidrojen dioksiti, organik ve inorganik maddeleri yetiştirilen tohum ve sebzelerden 10 katI gibi çok yüksek kullanma katsayIsIna sahip tek hücreli mikro- organizmadan üretilmiştir. Tüm tek hücreli mikroorganizmalarda olduğu gibi hücreler sadece yapIlarI, organlarI, enzimleri, bio uyarIcIlarI ve oligo elementleri değil aynI zamanda proteinleri, peptidleri, amino asitleri, kofaktörleri, vitaminleri ve bölünmede oluşan & #8220;yan & #8221; hücrelerin oluşmasI için gerekli diğer maddeleri de içermektedir. Bütün bu özellikler Rupi & #8217;yi doğal ve dengeli beslenmenin en değerli kaynağI ve büyümenin ve insan vücuduna özgü normal fonksiyonlarIn uyaranI yapmaktadIr. RUPI & #8211; zengin protein kaynağI Mikro yosunlar protein ve klorofil açIsIndan tahIllar ve sebzelerde bulunandan 10 kat fazla zenginlikte bir kaynaktIr. Bu yosunlar nükleik asitleri ( deoksiribonükleik asit - DNA - ve ribonükleik asit & #8211; RNA) , omega- 3, plus 6 yağ asitleri ve 18 amino asit içermektedir. Benzersiz mineral içeriği Mineral içeriği büyüdüğü veya yetiştirildiği ortama göre çeşitlilik göstermektedir. Bulunan mineraller; boron, vanadyum, germanyum, demir, iyot, kalay, potasyum, kobalt, magnezyum, manganez, bakIr, molibden, sodyum, nikel, selenyum, silikon, titanyum, fosfor, flor, klor, krom, çinko. Mineraller ve oligo elementlerin organik olarak bağlandIğI form çok önemlidir ve absorbsiyonu daha da kolaylaştIrarak gerekli olan miktarI azaltmaktadIr. Yüksek miktarda vitamin içeriği Vitamin içeriği bir çok bitki ve hayvandan daha yüksektir. Bu biouyarIcIlardan çok daha geniş sayIda bulunmaktadIr. En çok vitamin C, kobalamin ( analog) , biotin, folik asit, pantotenik asit, beta- karoten, piridoksin, niyasin, tiamin ve vitamin E bulunmaktadIr. Düşük lipid içeriği Rupi & #8217;nin lipid içeriği düşüktür fakat dağIlImI insanlarda tamamen uyumlu bir ilişki göstermektedir. AşağIda açIklanan asitler tanImlanmIştIr: lanolin, linoleum, oleik, palmitik, palmitoleinik. Rupi' nin içinde uterojenik etkili steroid yapIlI kolesterol veya lipid bulunmamasI dikkat edilmesi gereken bir noktadIr. Rupi & #8216;Klorella Büyüme Faktörü & #8217; ( CGF) içermektedir Rupi & #8216;Klorella Büyüme Faktörü & #8217; ( CFG) adInda benzersiz bir aktive edici madde içermektedir. 1950 yIlInda Tokyo Bilimsel AraştIrmalar Enstitüsü BaşkanI Dr. Fujimaki, Klorella & #8217;nIn çocuklarda ve hayvanlarda büyümeye yardIm ettiğini gösteren çalIşmalar yürütmüştür. Daha önce de belitildiği üzere, bir yeşil mikro yosunun en belirgin özelliklerinden biri her yirmidört saatte bir dört defa kendisini çoğaltabilme yeteneğidir. Bu hIz hücrenin DNA & #8217;sIna göre programlanmIştIr. Bu nedenle mikro yosunlar hayvanlar ve bitkilerdeki büyümeyi uyarIr ve hasarlI dokularIn iyileşmesini hIzlandIrIr. CGF insanlarda bağIşIklIğI arttIrIr ve doğal iyileşme yeteneğini güçlendirir. Mide mukozasI üzerinde koruyucu, yorgunluk üzerinde ve gebelikte olumlu bir etkiye sahiptir. Klorella & #8217;nIn karaciğer yağ dejenerasyonu bulunan sIçanlarIn beslenmesine ilave edildiği deneylerde önemli bir gelişme not edilmiştir. CGF abdominal tümörlere karşI direnci geliştirir ve bağIşIklIk hücrelerinin aktivitesini arttIrIr. RUPI kansere karşI korur Hücre duvarI temel olarak insan tarafIndan hazmedilemeyen selülozdan yapIlmIştIr ve ağIr metallere karşI özel bir ilgiye sahiptir. Bu, yaygIn kanserlerin yanI sIra, kronik dejeneratif hastalIklara sebep olan zararlI metallerle benzersiz bir bağlanma aracI da sağlar. Japonya & #8217;da bulunan Kawazawa TIp Fakültesi & #8217;nde bir çalIşmada farelere kanserli hücre naklinden önce ve sonra Klorella verilmiştir. Klorella alanlar üç kat daha uzun bir süre yaşarken kontrol altIndaki tüm fareler 20. günde ölmüştür. Kurtulan farelere aynI tümör hücrelerinin veya farklI tipte tümör hücrelerinin implantlarI enjekte edilmiştir. Farelerin aynI tipte tümörün tekrar implantasyonuna karşI dayanIklI olduğu ancak farklI tipte tümörlere dayanIklI olmadIğI gösterilmiştir. Bu, invitro çalIşmalarda kanserli hücrelere direkt etkisi olmayan Klorella & #8217;nIn test edilen hayvanlarda hücre bağIşIklIğInI arttIrma etkisinin olduğunu göstermektedir. En belirgin etkisi hücre implantasyonundan önce besin desteği olarak verildiğinde görülmüştür ve bu durum Klorella & #8217;nIn koruyucu doğasI için bir tartIşma konusu olmuştur. Dr. Kanki Komiyama Klorella ekstresinin ( Chalon A olarak adlandIrIlmaktadIr) Sarcoma 180 & #8217;li farelerin hayatInI önemli ölçüde uzattIğInI söylemektedir. Virjinya tIp Fakültesi' nde Dr. Randall E. Merchant ( Fitoterapi AraştIrmalarI 1990, 4, 220 / 231) tarafIndan çeşitli beyin tümörlü hastalar ( kötü huylu gliom gibi) üzerinde Klorella klinik deneyleri yürütülmüştür. iki yIl süren Klorella tedavisinin ardIndan, 20 hastanIn yedisi kurtulmuş ve hastalIk nüks etmemiştir. Çin & #8217;de midelerinde kanser öncesi semptomlar gösteren hastalar Klorella ile başarIlI bir şekilde tedavi edilmiştir. Rupi X- IşInI tedavisinin ve kemoterapinin yan etkilerini azaltmaktadIr ve lökopeni üzerinde olumlu etkisi göstermektedir. RUPI ve karaciğer fonksiyonlarI Fareler üzerinde yapIlan testler sIrasInda Klorella & #8217;nIn karaciğer toksik nervozuna karşI koruduğu ortaya konmuştur. Bu etkiden sorumlu maddeler tiamin asidi, vitamin E ve tanImlanamayan bir maddedir ( Schwartz Faktör 3) . Klorella karaciğer hasarInI indükleyen etiyoninin neden olduğu toksik yaralanmalarI önlemektedir. ayrIca albumin seviyesini de arttIrmaktadIr. 1975 yIlInda Japon araştIrmacIlar, Klorella & #8217;nIn kan ve karaciğer kolesterolünü düşürdüğünü ortaya koymuştur. Klorella barsaklarIn çalIşmasInI uyarIr ve kolesterol ile yağlarIn kandan geri alImInI bloke ederek atIlImIna yardImcI olur. Klorella lifleri yararlI aerobik bakterilerin sindirimine ve büyümesine yardImcI olur. Rupi & #8217;nin düzenli kullanImI kardiyovasküler hastalIklara karşI koruma ve yüksek arteriyel basInç ve kolesterol seviyelerinde azalma sağlar. Rupi & #8217;deki yüksek DNA / RNA içeriği karaciğerde hücre seviyesindeki iyileşme işlemini direkt olarak uyarmaktadIr. Bir çok araştIrma Klorella & #8217;nIn DDT, civa ve kurşun gibi metal ve hidrokarbon toksinlerine uzun süreli maruziyetin neden olduğu zayIflIğI iyileştirmede etkili olduğunu ve bağIşIklIk sistemini güçlendirdiğini göstermiştir. Rupi antioksidan etki gösterir, bağIşIklIk uyarIcI özelliği bulunmaktadIr ve hücre çoğalmasInI ve doku yenilenmesini destekleyerek yaralarIn iyileşmesini hIzlandIrmaktadIr. RUPI bizi nasIl sağlIklI tutmaktadIr? * Protein, amino asit, mikroelement, biouyarIcI maddeler ve vitaminler sağlamaktadIr. * Vücut organizmalarInIn normal fonksiyonlarInI destekler. * Fiziksel ve psikolojik zayIflIklar ile akut ve kronik hastalIklarda sağlIğI geri kazandIrIr. * Karaciğer ve diğer organlarI kadmiyum, kurşun, civa, pestisidler, alkol ve nikotin gibi toksik maddelere karşI korur. * Barsak yolundaki bakteriyel mikroflarInIn büyümesini uyararak hazmI kolaylaştIrIr. * Kan basIncInI ve kolesterol seviyesini düşürerek kalp üzerinde yararlI etki meydana getirir. * Stresin sebep olduğu peptik ülsere karşI koruma sağlar. * Vücudun bağIşIklIk sistemini güçlendirir ve antit- tümör etkiye sahiptir. * X- IşInI işlemlerinde ve kemoterapi esnasIndaki yan etkileri azaltIr. * YaralarIn iyileşmesini hIzlandIrIr, bağIşIklIk sistemindeki bozukluklarI önler, kemiklerin, kaslarIn ve saçlarIn gelişimini düzeltir ve deri turgorunu yavaşlatIr. * Normal vücut ağIrlIğInI korumaya yardImcI olur. * Antioksidan olarak dejeneratif hastalIklara karşI korur ve yaşlanmanIn başlangIcInI geciktirir. RUPI nasIl uygulanmalIdIr ? Rupi tedaviyi destekleyici bir tablettir. Kullanan kişi günde 2 tabletle başlamalI ve dozaj daha sonra kişinin ihtiyaçlarIna göre belirlenmelidir.

Kösem PliseBu Firma Tanıtım İlanının Yayınlandığı Kategoriler;

» Yayınlandığı Kategori Sayısı 1 'dir.

Son Eklenen Gold Seri İlanlar

Refernas Başlık İl/Ülke İlan Tarihi
194553
MACARİSTANDAN STOK ERKEK GİYİM TALEBİ<br><br>Macaritanda faal Stok erkek giyim satın almacısı müşterim için aşağıdaki ürünleri arıyorum<br><br>

Firmamız 2001 yılından beri Macaristan'da erkek giyimiyle uğraşmaktadır.
Budapeşte'de büyük bir satış perakende mağazamız var. <br> <br>
Stoktan Erkeklerin klasik kıyafetlerini almak istiyoruz: <br>
Stok Erkek takım elbiseleri, Stok erkek ceketleri, Stok erkek montları, Stok erkek pantolonları, Stok pulover, Stok erkek gömlekleri, Stok erkek t-shirt vs <br> <br>
A sınıfı yeni ürünler arıyoruz. <br> <br>
Biz genellikle hisse senedi ve daha büyük miktarda satın alınır. <br>
Stokta satmak istediğiniz her çeşit erkek kıyafetiniz varsa, <br>
lütfen teklifinizi bana ayrıntılarıyla gönderin! <br>
MACARİSTANDAN STOK ERKEK GİYİM TALEBİ ...
0 536 509 11 89 - .
Budapest / İstanbul
Hungary / Türkiye
17.12.2017 20:34:07 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
51328
Askeri elbise imalatı yapılır, çelik yelek. yelek. ASKER GİYSİLERİ İMALATÇISI, ASKERİ KIYAFET İMALATÇISI, ASKERİ KAMUFLAJ GİYSİLERİ ÜRETİLİR 05322611944 <br><br>> ASKER GİYSİLERİ, ASKERİ KIYAFET İMALATI, 
ASKERİ KAMUFLAJ. GİYSİLERİ 
ÜRETİLİR<br>Солдат одежда, полицейские одежда, производитель камуфляж одежда<BR><BR><BR>Askeri elbise üreticisi. balistik yelek üreticisi. çelik yelek imalatçısı, askeri giysiler, askeri kıyafetleri üreticisi, asker elbisesi üreticileri, asker elbiseleri üreticisi, 
askeri kamuflaj kıyafetleri ğreticisi, polis elbiseleri imalatçısı, polis kıyafetleri üreticisi, kamuflaj giysi üreticisi, kamuflaj elbiseleri üreticisi, askeri bere üreticisi, komando beresi üreticisi, asker bereleri üreticisi, asker miğferi üreticisi, çelik miğfer üreticisi, çelik yelek üreticisi, asker postalı üreticisi, asker botları üreticisi Askeri elbise imalatı yapılır, çelik yelek. yelek. ASKER GİYSİLERİ İMALATÇISI, ASKERİ KIYAFET İMALATÇISI, ASKERİ KAMUFLAJ GİYSİLERİ ÜRETİLİR ...
05322611944 - 02124474623
istanbul
Türkiye
17.12.2017 00:42:18 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
191406
SATILIK KUMAŞ KONTROL MAKİNASI<br><br>200 CM ÇALIŞMA ENİ , DİJİTAL GÖSTERGELİ, İLERİ GERİ SARMALI ÇOK TEMİZ<BR><BR><BR> Satılık kumaş kontrol makinası, Satılık kumaş kontrol makinesi, Satılık kumaş kontrol makinaları, Satılık kumaş kontrol makineleri, Satılık kumaş sarma makinası, Satılık kumaş sarma makinesi, Satılık kumaş sarma makinaları, Satılık kumaş sarma makineleri, Dijital göstergeli kumaş sarma makinası, Dijital göstergeli kumaş kontrol makinası, 200 cm kumaş kontrol makinası, 200 cm kumaş sarma makinası, İleri geri sarmalı kumaş kontrol makinası, İleri geri sarmalı kumaş sarma makinası, SATILIK KUMAŞ KONTROL MAKİNASI ...
+90 530 179 14 01 - +90 212 886 18 00 7 HAT
İstanbul
Türkiye,
17.12.2017 00:41:08 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
166924
KALİTELİ LÜX YORGAN İMALATI <br><br>İSTANBUL MAHMUTBEY CADDESİNDE HELİN HOME OLARAK YORGAN ÜRETİMİ YAPMAKTAYIZ . KALİTE BİZİM İŞİMİZ<br><br><br>Elyaf yorgan üreticisi, elyaf yorgan üreticileri, elyaf yorgan imalatçısı, Elyaf yorgan imalatçıları, Elyaf yorgan toptancısı, Elyaf yorgan toptancıları, Elyaf yorgan fabrikası, Elyaf yorgan fabrikaları, Silikon yorgan üreticisi, Silikon yorgan üreticileri, Silikon yorgan imalatçısı, Silikon yorgan imalatçıları, Silikon yorgan toptancısı, Silikon yorgan toptancıları, Silikon yorgan fabrikası, Silikon yorgan fabrikaları KALİTELİ LÜX YORGAN İMALATI ...
05325781286 - +90 212 632 77 93
İstanbul
Türkiye,
17.12.2017 00:39:33 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi
191080
3 iplik yada 2 iplik ihracat fazlası Sweatshirt Alınacaktır ...
+90 533 614 36 07 - +90 533 614 36 07
İzmir
Türkiye,
17.12.2017 00:29:23
189091
Yüksek miktarda Nonwoven kırpıntısı, Nonwoven hurdası alınacaktır<br><br>Nonwoven kumaşın geri dönüşümünü yapıyoruz. tonaj sıkıntısı yoktur. ödemelerimiz peşindir.<br><br><br>Nonwoven hurdası alıcısı, Nonwoven hurdaları alıcısı, Nonwoven hurdası kullanıcıları, Nonwoven kırpıntısı kullanıcıs, Nonwoven kırpıntıları alıcısı, Nonwoven kırpıntısı alanlar, Nonwoven kırpıntıları alanlar, Nonwoven telefleri alıcısı, Nonwoven telefi alıcıları, tekstil geri dönüşümcü, nonwoven geri dönüşümcüsü Yüksek miktarda Nonwoven kırpıntısı, Nonwoven hurdası alınacaktır ...
0 544 282 59 70 - 0 544 282 5970
Gaziantep
Türkiye,
17.12.2017 00:28:00
167092
Gizli fermuar, baskılı fermuarlı cep , presli fermuar,  fleksi fermuarlı cep İşleri yapıyoruz<br><br>Dikişsiz fermuar üreticisi, presli fermuar üreticisi, fason işleri itinayla yapılır imalatçıların ilgisine<br><br><br> 
Presli Gizli Fermuar, presli baskılı fermuar, Presli fermuar, flepsili fermuar, dikişsiz lazerli fermuar, eşofman gizli dikiş fermuar, mont gizli dikiş fermuar, gömlek gisli fermuar, gömlek dikişsiz fermuar, fleksi fermuar, pres baskılı fermuar, Gizli fermuar, baskılı fermuarlı cep , presli fermuar, fleksi fermuarlı cep İşleri yapıyoruz ...
02124474623 - 05322611944
İstanbul
Türkiye,
17.12.2017 00:23:48
185697
BASKI KALIPLARI, BASKI İPEĞİ , BASKI KİMYASALLARI TEDARİKÇİSİYİZ<br><br>BASKI KALIPLARI SATICISI, BASKI İPEKLERİ SATICISI, BASKI KİMYASALLARI SATICISIYIZ<BR><BR><BR>Tekstil baskı kalıpları satıcısı, Tekstil baskı ipeği satıcısı, Tekstil baskı ipekleri satıcısı, Tekstil baskı kimyasalları satıcısıyız BASKI KALIPLARI, BASKI İPEĞİ , BASKI KİMYASALLARI TEDARİKÇİSİYİZ ...
+90 532 212 40 30 - +902124943333
İstanbul
Türkiye,
17.12.2017 00:22:55 İngilizce Çevirisi
92104
TİŞORT BASKICISI, EMPRİME BASKICILAR, PENYE BASKICILAR<BR>GÜNEY TEKSTİL BASKI, + 90 212 637 50 18<br><br>. TİŞORT BASKICISI, EMPRİME BASKICILAR, PENYE BASKICILAR GÜNEY TEKSTİL BASKI, + 90 212 637 50 18 ...
- +90 212 637 50 18
istanbul
Türkiye
17.12.2017 00:12:16
72653
Metre Üstü ve Metre Altı Bornozluk Kumaşlarımız Bulunmaktadır ...
05325681633 - 02582685399
DENİZLİ
Türkiye
17.12.2017 00:07:53 Rusça Çevirisi İngilizce Çevirisi


cevreYENI MESAJINIZ VAR