Tekstilportal
Detaylı bilgi için :
+90 553 951 31 34
+90 506 909 54 19 WhatsApp
Üyelik Sözleşmesi


1. Taraflar

İşbu Üye Sözleşmesi (kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır), Tekstilportal Elektronik Yayıncılık. San. Tic. Ltd. Şti. (kısaca "Tekstilportal" olarak anılacaktır) Tekstilportal tarafından işletilmekte olan www.tekstilportal.com alan adlı web sitesine (kısaca "Site" olarak anılacaktır) işbu Üye Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (kısaca "Üye" olarak anılacaktır) arasında, Üye'nin elektronik ortamda onay vermesi anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye, Site'ye üye olarak, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, ayrıca, Site'de erişilebilen ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası'nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Tekstilportal: Tekstilportal Elektronik Yayıncılık. San. Tic. Ltd. Şti.'ni

Site: www.tekstilportal.com alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini,

Üye(ler)/ Standart Üye(ler): Site'ye giriş yapan kullanıcılar ile Site'ye Tekstilportal tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Site'de sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişiyi(kişileri),

Gold Üye(ler): Üyeliğini süre bazında ücret ödeyerek Gold Üyelik'e yükseltmiş olan Üye(ler)'i,

Gold Üyelik Hizmeti: Gold Üyelere, Gold Üyelik kapsamında sunulan ve detayları Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenecek hizmetleri,

Tekstilportal Hizmetleri/Hizmetler: : Siteler içerisinde Üye(ler)'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Tekstilportal tarafından ortaya konulan, Gold Üyelik Hizmeti de dahil olmak üzere bütün ücretli veya ücretsiz uygulamaları,

Sisteme Erişim Araçları: : Üye'nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Site'ye erişimini sağlayan, kullanıcı ismi, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini,

Gizlilik Politikası: : Site'de erişilebilen ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını,

Mesafeli Satış Sözleşmesi: Site üzerinde ücretli sunulan bir hizmet satın alınırken Üye tarafından onaylanan mesafeli satış sözleşmesini,

ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme'nin konusu, Site'de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler'in, bunlardan yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
İşbu Sözleşme'nin kapsamı, Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin olarak Tekstilportal tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin olarak, Tekstilportal tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. GENEL OLARAK

4.1.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Hizmetler'den faydalanırken ve Site'deki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan tüm şartlara, Siteler'in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.2. Üye, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olması gerektiğini; tespit edilmesi halinde üyeliğinin Tekstilportal tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.3. Üye, Tekstilportal'ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye'ye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.4. Üye, Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu; Üye'nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye'nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Tekstilportal'ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.5. Üye, Site'deki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu; Tekstilportal'ın, Üyeler tarafından Site'ye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde Üyeler tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitenine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.6. Üye, kendisi tarafından oluşturulan üye profilinin Tekstilportal tarafından onaylandıktan sonra Site'de görüntüleneceğini; Ücretsiz Üye firma profilinde veya ilan sayfasında iletişim bilgileri (e-posta adresi, firma adresi, telefon numarası vb.) bulunamayacağını; Tekstilportal'ın üye firma profilinde veya ilan sayfasında iletişim bilgileri bulunan Üyeler'in üyeliklerini iptal etme hakkına haiz olduğunu; Firma profilinde veya ilan sayfasında yer alan bilgilerin Site'nin diğer tüm Üyeleri tarafından görüntülenebileceğini; Üye'nin bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemeyeceğini ve Üye profilinde yer alan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.7. Üye, Tekstilportal'ın yazılı onayı olmadıkça işbu Sözleşme'yi veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, firma profilini veya ilan bilgilerini ve üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini, herhangi bir üçüncü şahsın kullanımına açamayacağını; bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Tekstilportal'in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilmesi halinde üyeliğinin Tekstilportal tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.8. Üye, Site aracılığıyla diğer Firmalar ile yaptığı mesajlaşmalar da dahil olmak üzere Site'de gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; diğer Üyeler'e reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemeyeceğini, diğer Üyeler'i bir başka internet sitesine yönlendirmeyeceğini; aksi takdirde mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini ya da üyeliğinin iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.9. Üye, Siteler aracılığıyla yaptığı 12 aydan eski tarihli mesajlaşmaların silinebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.10. Üye, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabileceğini; Siteler dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Siteler dahilinde bulunan Tekstilportal ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Tekstilportal ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini; Siteler üzerinde işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Tekstilportal'in doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.11. Üye, [email protected]'a mail atarak üyeliğini iptal edebileceğini; üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte iptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtların (mesajlar, şirket bilgileri vb.) Tekstilportal tarafından güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitenin veritabanında tutulacağını ve bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtların Tekstilportal tarafından veritabanından silineceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.12. Üye, Siteler aracılığıyla diğer Firmalara gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını; özel mesajların Tekstilportal tarafından otomatik programlar ile taranabileceğini veya mesaj gönderilen Üyeler'in şikayeti üzerine incelenebileceğini; bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde Üye'nin profilinin yayından kaldırılabileceğini, mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini, bütünüyle engellenebileceğini veya üyeliğinin tamamen iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2. GOLD ÜYELİK'E İLİŞKİN OLARAK

4.2.1. Üye, Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde belirlenen esaslar dahilinde Gold Üyelik Hizmeti'ni satın alabilir.
Gold Üyelik Hizmeti'ni satın alan Üye ("Gold Üye"), işburada 4.2. maddesinde öngörülen yükümlülükleri yanında, işbu Sözleşme'nin 4.1 maddesinde belirtilen Üye genel yükümlülüklerin tamamına da uymak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.2. Gold Üye sadece Gold Üyelik Hizmeti kapsamında kendisine izin verilen işlemleri yerine getirebilir, Tekstilportal'a ait sunuculara, Tekstilportal'a ait özel bilgilere veya üçüncü kişilere ait bilgilere, Tekstilportal'dan kaynaklanan teknik bir hata halinde dahi, erişim sağlama hakkı yoktur, aksi halde Tekstilportal tüm dava ve sair talep hakları saklı olmakla birlikte, Gold Üyelik Hizmeti sunumuna, bedel iade edilmeksizin, son verecektir.
4.2.3. Gold Üye, Gold Üyelik ücreti tahsil edilirken kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru olduğunu; kendisi tarafından sağlanan bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olmasından dolayı bankalar nezdinde doğacak anlaşmazlıklardan Tekstilportal'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4.2.4. Gold Üye'nin üyeliklerini iptal etmesi halinde Standart Üyelik gibi Gold Üyelik de sona erer.

5. Tekstilportal'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Tekstilportal, Site'de sunulan Hizmetler'i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler'in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve firma profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını da saklı tutmaktadır. Tekstilportal bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Tekstilportal'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Tekstilportal tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde bizzat Tekstilportal tarafından yapılabilir. Tekstilportal tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler'in kendilerine aittir.
5.2 Tekstilportal, Site'de yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
5.3 Tekstilportal, Üye tarafından üyelik kayıt prosedürleri sırasında verilen bilgileri, firma profillerini ve firma profiline veya ilana eklediği fotoğrafları, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanabilir.
5.4 Tekstilportal, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı veya Tekstilportal tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Tekstilportal bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
5.5 Tekstilportal, teknik sorunlar nedeniyle Site'nin yayınlarında oluşabilecek kesintilerden dolayı Üye'nin yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.
5.6 Site'de yayınlanan ve Firma profillerinde veya İlanlarında yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Tekstilportal'ın izni olmadan diğer internet siteninde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site'de yer alan tüm içerik, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesi çerçevesinde, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" olarak koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.
5.7 Siteler içerisinde, yalnızca Tekstilportal tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, Tekstilportal kontrolünde olmayan bir takım web sitenine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Siteler üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web siteninden sunulan Hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında, Tekstilportal 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.8 Tekstilportal, Siteler içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetler'de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Tekstilportal tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Tekstilportal tarafından ilgili Hizmetler'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur ve yürürlüğe girer.
5.9 Tekstilportal, dilediği zaman, Site'de bildirmek suretiyle, ücretsiz hizmetleri ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu Hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler'den değişiklikten önce faydalanan Üyeler'e de yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.
5.10 Tekstilportal, Üyelik esnasında ya da başka herhangi bir aşamada aldığı onay kapsamında, Üyeler'e e-posta ve/veya SMS yoluyla ticari ileti gönderimi yapabilir. Üye kendisine ticari ileti gönderimi yapılmasını istemiyor ise, Üyelik Ayarları'na girerek ticari ileti gönderimini kapatabilir.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek olup; Üye'nin üyelik süresinin dolması veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
Tekstilportal, Üye'nin işbu Sözleşme'de belirtilen hükümleri ve Siteler içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri halinde, Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye fesih sebebiyle Tekstilportal 'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7. GİZLİLİK POLİTİKASI

Tekstilportal, Site'de Üyeler'le ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Tekstilportal, Üyeler'e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1 Siteler'in tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle "Tekstilportal'ıin telif haklarına tabi çalışmalar" olarak anılacaktır) Tekstilportal'a ait ve/veya Tekstilportal tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Tekstilportal Hizmetleri'ni, Tekstilportal bilgilerini ve Tekstilportal'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Tekstilportal Hizmetler'ine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Tekstilportal 'ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Tekstilportal'ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
8.2 Tekstilportal'ın, Tekstilportal Hizmetleri, Tekstilportal bilgileri, Tekstilportal telif haklarına tabi çalışmaları, Tekstilportal ticari markaları, Tekstilportal ticari görünümü veya Siteler vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve tüm hakları saklıdır.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Tekstilportal, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyeler'in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. Tekstilportal'İN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda, Tekstilportal 'in kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Tekstilportal 'i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Tekstilportal, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Tekstilportal için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tekstilportal 'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili Tarafın makul kontrolü haricinde ve Tekstilportal 'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Demet Sokak No 135/11
Avcılar / İSTANBUL
Tel:0553 951 31 34
0506 909 54 19
[email protected]


YENI MESAJINIZ VAR